Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Psycholog

« powrót

17.05.2017r.

 Stanowisko: psycholog

Termin składania ofert do 31.05.2017

Inne ważne informacje:1 etat umowa o pracę

Zakres podstawowych czynności:

 1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego mieszkańcom Ośrodka
 2. Prowadzenie wsparcia psychoterapeutycznego
 3. Prowadzenie grup edukacyjnych z zakresie rozpoznawania i wskazywania sposobów leczenia uzależnień, rozwiazywania trudności m.in. Emocjonalnych,
 4. Prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania  relacji z otoczeniem
 5. Prowadzenie warsztatów z komunikacji interpersonalnej
 6. Prowadzenie warsztatów motywacyjnych,
 7. Współpraca z zespołem terapeutycznym (pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci ds. Uzależnień, pielęgniarka) w zakresie diagnozowania, tworzenia indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności uwzględniających potencjał mieszkańców Ośrodka oraz motywowania do zmian.
 8. Prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Ośrodku dla Bezdomnych (harmonogram zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, opinie lub inne).
 9. Dobór mieszkańców  do określonych oddziaływań terapeutycznych
 10. Udział w spotkaniach zespołu terapeutycznego, diagnozujących i określających zasady, kierunki pracy z mieszkańcami
 11. Przestrzeganie Kodeksu Etyki

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. Doświadczenie w pracy terapeutycznej osobami uzależnionymi, (indywidualnej i grupowej).

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego;
 2. Umiejętność diagnozowania i konsultowania osób uzależnionych, współuzależnionych, karanych, bezrobotnych, osób zaburzonych psychicznie, itp.
 3. Umiejętność stosowania wywiadu motywującego
 4. Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 5. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.
 6. Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
 7. Komunikatywność
 8. Kreatywność


 

 

Wymagane dokumenty

 1. CV,
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy staż pracy,

 

Praca wymaga bezpośredniego kontaktowania się mieszkańcami Ośrodka,  z innymi pracownikami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy.

Praca i stanowisko pracy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach i może zaistnieć potrzeba wyjazdów służbowych.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w kopercie z dopiskiem na kopercie "Dokumenty na wolne stanowisko w ODB - psycholog" pod adresem: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań w terminie 31.05.2017R.

Prosimy też o dopisanie klauzuli W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ośrodek dla Bezdomnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nie rozpatrujemy ofert złożonych e-mail.