Ośrodek dla bezdomnych nr 1

specjalista ds. kadr i płac /księgowy

« powrót

17.05.2017r.

 Stanowisko: specjalista ds. kadr i płac /księgowy

Termin składania ofert do 31.05.2017

Inne ważne informacje: 1/2 etatu umowa na zastępstwo

Zakres podstawowych czynności

 1. Naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych i innych rozliczeń wynikających ze stosunku pracy;
 2. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno - prawnych;
 3. Prowadzenie akt osobowych oraz spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
 4. Obsługa programów komputerowych niezbędnych do pracy na stanowisku: ProgMan Kadry i Płace, Płatnik, bankowość internetowa;
 5. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych; 
 6. Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach do jednostki nadrzędnej oraz GUS;
 7. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników;
 8. W zakresie spraw emerytalno - rentowych pracowników - przygotowanie materiałów o wysokości zarobków stanowiących podstawę naliczeń;
 9. Prowadzenie inwentarza wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;
 10. Prowadzenie innych administracyjnych czynności

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie średnie;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących kadr i płac;

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w dziele ds. Kadr, płac;
 2. Umiejętność obsługi pakietów programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
 3. Znajomość programu komputerowego progman kadry i płace, płatnik, bankowość internetowa;
 4. Praktyczne doświadczenie pracy w księgowości
 5. Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;
 6. Systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków;
 7. Komunikatywność i dyskrecja;

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopie świadectw pracy
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Oświadczenie o niekaralności;
 5. Inne dokumenty świadczące o doświadczeniu zawodowym i dodatkowych umiejętnościach;

Praca wymaga bezpośredniego kontaktowania się  z innymi pracownikami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy.

Praca i stanowisko pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, nie istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach i może zaistnieć potrzeba wyjazdów służbowych.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań w terminie do 31.05.2017 do godziny 15.00; z dopiskiem "specjalista ds. kadr i płac/księgowy"

Prosimy też o dopisanie klauzuli W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Ośrodek dla Bezdomnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Uwaga nie rozpatrujemy ofert e-mailowych.