Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Unieważnienie przetargu

« powrót

03.06.2011r.

Poznań 03.06.2011 r.

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul. Michałowo 68

61 – 314 Poznań

ODB/ZP.271.1/2011.

Ogłoszenie

o wyniku przetargu

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ogłasza unieważnienie przetargu nieograniczonego na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:


Wykonanie rozbudowy instalacji wentylacyjnej pomieszczeń mieszkalnych w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 .


Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu do dnia otwarcia ofert tj.: 03.06.2011 r. do godz. 9.00 nie wpłynęła żadna oferta - unieważnienie postępowania wynika z faktu, iż nie ma możliwości wybrania wykonawcy.

Uzasadnienie prawne

W świetle powyższego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz.1078 i Nr 182, poz.1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz.143.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kierownik Ośrodka

Plik do pobrania:

Unieważnienie przetargu