Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Przetarg - łazienki

« powrót

30.08.2012r.

 

Poznań, dnia 30.08.2012 r.


 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Michałowo 68

61– 314 Poznań

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:www.osrodekdlabezdomnych.pl można ją pobrać również w siedzibie Zamawiającego.

 1. Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /ZP.271.2 /2012.

 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:


 

 1. Przetarg nieograniczony na:

Modernizacja łazienek w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1”. 

CPV:

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lodowej i

wodnej.

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji łazienek w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu - robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej.


 

  1. Wszelkie prace związane z realizacją umowy odbywać się będą na czynnym obiekcie Ośrodka dla Bezdomnych nr 1, który jest czynny 24 godziny na dobę. Po uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka dopuszcza się prace w dni wolne. Prace najbardziej hałaśliwe należy wykonać w uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka w godzinach 8.00-16.00.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a także wymagania materiałowe i ilościowe określa n/wym. dokumentacja techniczna. Wszystkie elementy i roboty należy wykonać zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej:


 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

 • Dokumentacja projektowa (projekt modernizacja łazienek w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1),

 • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

 • Projekt wykonawczy branża sanitarna

 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 • Kosztorys ślepy –prace remontowe łazienek

 • Kosztorys przedmiarowy – remont istniejących łazienek w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 instalacje elektryczne

 • Przedmiar robót – remont istniejących łazienek w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 –prace remontowe łazienek, branża sanitarna


 

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Miejsce wykonania roboty budowlanej: w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, ul Michałowo 68.

Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 04.07.2012 r.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach określonych we wzorze umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań - zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastosować wyroby i materiały równoważne. Wykonawca może zastosować wyroby i materiały równoważne tzn. o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny to produkt posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ produkt konkretny z nazwy lub pochodzenia. Jego jakość, wymogi eksploatacyjne i techniczne nie są gorsze od określonych w specyfikacji.

W przypadku zastosowania wyrobów, materiałów równoważnych konieczne jest przedstawienie kart technicznych, certyfikatów zaproponowanych produktów równoważnych.


 


 

Wszystkie elementy muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.


 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.


 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane


 

 1. Termin wykonania zamówienia do 10 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych.


 

 1. W postępowaniu nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wymagania: Wykonawca musi wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie modernizacji łazienek w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1, a w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie tymi robotami posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.


 

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.


 

UWAGA!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI SIWZ. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ( art. 22 ust.1 ustawy) oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust.1 ustawy).


 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu.


 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

  3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;- zał. nr 5


 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 

Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:


 

  1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załączniki nr 1 do SIWZ

  2. Zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

  3. Kosztorys ślepyprace remontowe łazienek, Kosztorys przedmiarowy – remont istniejących łazienek w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 instalacje elektryczne, Przedmiar robót – remont istniejących łazienek w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 –prace remontowe łazienek, branża sanitarna opracowane metodą kalkulacji uproszczonej poprzez wycenę, mające na celu uzyskanie przez zamawiającego ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawcę. Ostatnia strona musi zawierać podpis i imienną pieczątkę osoby uprawnionej

  4. Oświadczenie, że wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały będą posiadać wymagane przepisami atesty – załącznik nr 7


 

Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

Dodatkowo

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.


 

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą jako występujące wspólnie.


 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61 – 314 Poznań

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2012 r. o godz.9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2012 r. o godz. 9.05.

 1. Termin związania ofertą .

Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do składania ofert.

 1. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.

 2. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oparte na w/wym. przepisach.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:


 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798 212, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/ZP.271.2/2012;

 3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

 4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania – Piotr Wachowiak – Główny specjalista ds. organizacyjno –prawnych. W godzinach pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1400 ,

 5. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 7. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

  1. warunków udziału w postępowaniu

  2. przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego

 8. Zamawiający poprawi w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

XVIII Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało przesłane do Biuletynu UZP w dniu 30.08.2012 r. Numer ogłoszenia: 323968 - 2012

 


 

Kierownik Ośrodka

 

załączniki: SIWZ, kosztorysy, remont wykonawczy